Fisher F19

RYCHLÝ START - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ 


1. Zapněte detektor otočením levé kontroly POWER a citlivost GAIN nastavte do střední polohy 12:00 hodin = úroveň 50. Číslo odpovídající nastavení se objeví v pravém dolním okraji displeje. Pravá kontrola hledacích režimů MODE je v poloze DISC (zcela vlevo).

2. Stiskněte střední horní tlačítko MENU. Na displeji v pravém horním rohu se objeví ikona
žárovky. Pokud potřebujete displej přisvítit, učiňte tak stisknutím talčítka "+". Intenzita osvícení LCD má 5 nastavení, ovládá se pomocí tlačítek "+" a "-". POZOR: Osvětlení displeje znatelně vybíjí baterii, proto používat jen je-li nutné.

3. Stiskněte tlačítko MENU 2x. Na pravé straně displeje se objeví slovo VOLUME. Pomocí tlačítka "+" nastavtavte na 7 (toto je i tovární nastavení - pokud chcete zvuk silnější nebo naopak slabší, upravte si dle potřeby).

4. Stiskněte tlačítko MENU 3x, na LCD se objeví slovo V-BREAK. Pomocí tlačítka "+" nastavte na hodnotu 43. Toto nastavení znamená, že všechny signály 43 a méně budou vydávat hluboký tón značící feromagnety (železo, ocel) a všechny vyšší pak budou vydávat vysoký variabilní VCO tón signalizující barevné kovy. Normálně nastavuji na 40, ale jestliže při hledání zjistím, že např. uhlí nebo koks má číslo 42, tímto nastavením i tyto věci zvukově zařadím mezi železa (toto u jiných detektorů bez funkce V-BREAK není možné).

5. Stisknutím MENU 4x a následně 5x se dá nastavovat NOTCH diskriminace. Toto nedoporučuji a upřednostňuji ponechat na základní hodnotě, čímž předejdu ztrátě maskovaných předmětů.

6. Pokud ikony - nadpisy na displeji nejsou přítomny, mohu pomocí tlačítek "+" a "-" nastavovat Klasickou diskriminaci DISC. Tu ponechávám na hodnotě 0 (úroveň nastavení se objeví nad nadpisem DISC v pravém spodním rohu displeje.

VŠECHNY TYTO NASTAVENÉ HODNOTY ZŮSTANOU S VÝJIMKOU OSVĚTLENÍ DISPLEJE ULOŽENY V PAMĚTI, DOKUD JE SAMI ZÁMĚRNĚ NEZMĚNÍTE.

7. Otáčejte nyní pravým knoflíkem kontroly MODE po směru hodinových ručiček do polohy
12:00 - 2:00 hod (v pravé spodní části displeje bude vyčíslená hodnota nastavení, v tomto
případě 50-60), dokud neuslyšíte slabý monotónní tón nazývaný THRESHOLD, neboli prahový signál. Nacházíte se nyní v hledacím režimu ALL-METAL, ve kterém se provádí ladění půdy a ve kterém je možné i hledat. Všechny kovy jsou bez rozdílu signalizovány jediným tónem a jednotlivé kovy můžete rozlišovat pouze podle diskriminačních čísel na displeji.

8. Vyvážení půdního efektu detektoru se provádí následujícím způsobem:

  • Vyhledejte kousek země, kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.
  • Podržte sondu přibližně 15-20 cm nad zemí ve vodorovné poloze s povrchem.
  • Zmáčkněte a držte v poloze tlačítko GG (stejné tlačítko, které v DISC MODU slouží k nastavování a upravování MENU)
  • Přibližujte a oddalujte sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování", dokud se na displeji nezobrazí 2-ciferná hodnota GND PHASE (PŮDNÍ FÁZE) a při obou pohybech nahoru i dolů bude znít stejný tón (ten bude silný podle toho na jakou úroveň je nastavena funkce Threshold.
  • Dvouciferné číslo na displeji odpovídá hodnotě GNG BAL (PŮDNÍ BALANC).

9. Kontrolu MODE nyní otočte zpět úplně doleva a odklikněte do polohy DISC. Tím se dostanete pět do DISCu - tónově rozlišovacího režimu.

10. Zvyšte dle potřeby citlivost detektoru otáčením kontroly GAIN směrem doprava. Úroveň sensitivity bude opět viditelná v podobě čísla v pravém spodním rohu LCD displeje. Výše možného nastavení bude záviset na tom, kolik vám dovolí mineralizace dané půdy a úroveň elektromagnetického rušení. Ideálně platí - čím je vyšší GAIN, tím větší dosah a citlivost na nejmenší předměty. Zároveň by ale detektor měl zůstat stabilní s přijatelným množstvím rušivých tónů a falešných signálů

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Po zemi rozházejte pár kovových předmětů jako jsou mince, prstýnky, šperky, hřebíky, apod. Abyste dostali představu, jak detector funguje, začněte nad nimi postupně sondou přejíždět (nebo ji položte na zem a mávejte nad ní předměty). Pohybujte sondou ze strany na stranu v pokud možno konstantní vzdálenosti od země (přibližně 2cm). Pravděpodobný typ předmětu bude indikován tónem a na LCD displeji se objeví číslo odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti signalizovaného předmětu.

Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny. V případě že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektromagnetickým rušením, zemními minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu - snižte úroveň GAIN jeho otáčením doleva. Snižujte úroveň citlivosti, dokud rušivé tóny nezmizí.

Nyní jste připraveni začít hledat. Pohybujte sondou ze strany na stranu (pohyb podobný jako při sekání kosou, jen výrazně pomalejší). Po obdržení variabilního vysokého tónu překontrolujte jeho polohu do kříže (pootočte se o 90 stupňů a sledujte, kde signál pod špičkou sondy začne znít).

Chcete-li po obdržení signálu hledanou věc více prozkoumat, položte sondu na zem asi 20 cm od lokalizovaného místa. Následně stiskněte a držte středové spodní tlačítko PINPOINT s vyznačeným terčem. Přesné místo cíle lokalizujete špičkou sondy a to podle nejnižšího čísla na displeji a nejvyššího tónu. Když je tato funkce zaktivována, sonda nemusí být v pohybu, aby lokalizovala předmět. Číslo na displeji udává přibližnou hloubku předmětu v palcích (1"=2,54cm).
PINPOINT vám tedy bude sloužit k přesnému bezpohybovému dohledání předmětu v zemi a odhadu jeho hloubky. Rovněž tak podle velikosti a šířky signálu budete s přibývající praxí schopni odhadovat velikost a tvar lokalizovaného předmětu v zemi.