Fisher F22

RYCHLÝ START a DOPORUČENÉ NASTAVENÍ 

1. Sestavte detektor dle obrázku

2. Odsuňte dvířka baterií na zadní straně ovládacího panelu a vložte dovnitř dvě 1,5V AA
     baterie. Používejte zásadně baterie alkalické, případně dobíjecí akumulátory. Dbejte, abyste
     nepřehodili kontakty.

3. Detektor zapněte zmáčknutím tlačítka - vypínače na pravé straně ovládacího panelu.

4. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se na displeji nezvýrazní nadpis VOLUME - hlasitost je první
    kategorie, která se po zapnutí detektoru na displeji objeví). Pomocí tlačítek + a/nebo -
   
hlasitost dle vaší potřeby upravte. Úrovni hlasitosti bude odpovídat číslo na displeji (1 - 20).
    Při nastavení 1 - 9 se postupně zesilují signály železa i barevných kovů, při nastavení 10 je
    hlasitost naplno pro barevné kovy a 0 pro železa. Od 11 - 20 se signály pro železa postupně
    zesilují, při 20 jsou pak naplno stejně jako pro barevné kovy. Na začátek doporučujeme
    nastavit na 8.

5. Po nastavení citlivosti opětovně stiskněte MENU, na displeji se nyní zvýrazní ikona SENS.
    Tu upravíte stejným způsobem jako předtím hlasitost. Sensitivitu upravte vždy tak, aby chod      detektoru byl stabilní bez falešných tónů způsobených elektromagnetickým rušením. V
    případě rušení mačkejte tlačítko -, dokud se přístroj neuklidní. V případě že je klidný, můžete
    naopak zkusit citlivost zvýšit mačkáním +.

6. Stiskněte tlačítko MODE a zvolte hledací režim. Pro signalizaci všech kovů použijte
    ARTIFACT, nechcete-li slyšet drobná železa, zvolte program JEWELRY (šperky). Pomocí
    programů si takto navolíte úroveň Diskriminace (rozlišení) kovů, tedy co slyšet - detekovat
    chcete a co nikoli. Detektor bude hlásit různé kovové předměty 4 rozdílnými tóny a zároveň
    se na displeji vždy objeví 2-ciferné číslo, které vyjadřuje hodnotu elektromagnetické
    vodivosti daného předmětu (k detekci je nutné sondou pohybovat, nebo naopak pohybovat
    testovanými předměty):

Nízký basový tón :  Všechny feromagnety jako železo, ocel, litina, atd.

Střední tón :             Tenké a malé předměty ze zlata, stříbra a bronzu (jsou registrovány jako
                                  alu fólie, alobaly), jakož i všechny slitiny a většina mincí.

Vysoký tón :             Čisté kovy - stříbro, měď a hliník

Vysokým tónem se mohou hlásit i předměty ze železa a slitiny větších / kompaktních rozměrů a kruhových - kulatých tvarů jako např. kulaté hlavy hřebů, podložky a matky, podkovy, velké plechovky, ohlé hřebíky, zátky, atd.

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ

Pro hledání všech barevných kovů nejlépe vyhovuje vlastní tónové rozlišování, které lze nastavit pomocí individuálnímu modu CUSTOM. Jakékoli kategorií může být přidělen jeden z 5 možných tónů. Jednou z možností je všem předmětům z barevných kovů přidělit variabilní VCO tón, který mění svou výšku a intenzitu podle toho, jak je předmět velký, jak daleko se od sondy nachází a jaký má tvar. Z této charakteristiky vyplývá, že tento zvukový výstup nám dává o v zemi uloženém kovovém předmětu mnohem více informací než jakýkoli jiný plochý digitální tón.
Při výběru tónů postupujte následujícím způsobem:

1.  Mačkejte tlačítko MODE, dokud není aktivován hledací program CUSTOM

2. Opětovně stiskněte a držte tlačítko MODE (déle než 1 sekundu), dokud na horní 
    diskriminační číselné škále nezačne problikávat první kategorie Fe.

3. Pomocí + nebo - vyberte jeden z 5 tónů: 0 (variabilní VCO), 1 (bass), 2 (nízký), 3 (střední),
    4 (vysoký)

4. Když jste s výběrem hotovy, opětovným stisknutím MENU se posunete k dalším následným
    kategoriím - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a těm stejným způsobem přiřadíte požadovaný tón.

5. Chcete-li z nabídky vystoupit nebo nastavování ukončit, stiskněte MODE.Toto vlastní
    nastavení zůstane v paměti detektoru.

OBLÍBENÉ NASTAVENÍ:

A) Kategori železa (Fe) nastavte na hluboký basový tón = přidělte mu číslo 1.

B) Všem ostatním kategoriím 2 - 9 (barevné kovy) přidělte pomocí tlačítka + / -
     variabilní VCO tón = 0.

C) Pro ukončení nastavování tónů stiskněte MODE

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

1/  Po zemi rozházejte pár kovových předmětů (jako např. různé mince, prstýnky, hřebíky, apod. 
    a začněte nad nimi sondou (nebo předměty pohybujte před sondou). Sondou pohybujte ze        strany na stranu, pokud možno v konstantní vzdálenosti od země. Jestliže sondu
    zastavíte, přestane i detekce a neuslyšíte žádné tóny. Pravděpodobný typ předmětu bude
    indikován tónem a na numerické škále v horní části LCD displeji se objeví číslo - kategorie
    odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu.

2/ Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny.

3/ V případě, že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektromagnetickými interferencemi, 
     zemními minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu, mačkejte tlačítko - pro SENS,
     dokud rušivé tóny nezmizí.

4/ Pokud je to možné a koncentrace železného smetí není příliš vysoká, nefiltrujte Fe
     signály hledejte v programu CUSTOM, případně ARTIFACT.

5/ Po obdržení signálu a čísla na numerické škále můžete odhadovat, jedná-li se o železo
     nebo barevný kov. Chcete-li přesněji lokalizovat kde se předmět v zemi nachází, použijte
     funkci

PINPOINT 
Sondu položte na zem asi 20cm od lokalizovaného místa a následně stiskněte a
držte středové tlačítko PP. Přesné místo cíle lokalizujete podle nevyššího tónu a nejnižšího
čísla na displeji. Toto číslo je přibližná hloubka předmětu v palcích (1" = 2,5cm; hloubka je
kalibrována pro předměty velikosti mince) Je-li funkce Pinpoint zaktivována, sonda nemusí být
v pohybu a můžeme ji kdykoli zastavit. Díky tomu přesně lokalizujeme předmět, jakož i odhadneme jeho velikost, tvar a hloubku. Vložte svůj text...