Fisher F75 Ltd V2.0


    RYCHLÝ START - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

1.  Sestavte detektor

2. Vložte 4 AA (tužkové) monočlánky, nejlépe alkalické. Všechny baterie musí mít (+) nahoru

3. Detektor zapněte úplným otočením knoflíku umístěného pod loketní opěrkou (ve směru 
    hodinových ručiček). Tato kontrola slouží i jako ovladač hlasitosti, nyní na maximu.

4. Při továrním nastavení je F75 Ltd V2.0 v diskriminačním režimu (rozlišování kovů) a jeho
    hodnoty jsou (do tohoto nastavení se kdykoli dostanete "resetováním detektoru"):

    Režim DISCRIM

    Sensitivity (Citlivost) = 80
    Disc. Level = 0
    Notch = 1
    # of Tones
(Tóny) = 2F
    Process = dE

Na zemi rozházejte pár kovových předmětů jako např. mince a začněte nad nimi sondou pohybovat, abyste dostali představu jak detektor funguje (nebo předměty pohybujte nad sondou). Pohybujte sondou ze strany na stranu v pokud možno konstantní vzdálenosti od země. Jestliže sondu zastavíte, přestane i detekce a neuslyšíte žádné tóny. Pravděpodobný typ předmětu bude indikován tónem (železo slyšet při tomto nastavení nebude) a na LCD displeji se objeví číslo odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu.

5. Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny.

6. V případě že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektrickými interferencemi, zemním
    i minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu - tiskněte kontrolu MENU dokud se
    nezvýrazní nápis Sensitivity (Citlivost). Úroveň citlivosti snížíte otáčením knoflíku SETTINGS 
    doleva (-), dokud rušivé tóny nezmizí. Nejlepší způsob jak detektor zklidnit je nastavit v 
    režimu ALL-METAL (pravý sloupec) Treshold na -2 až -9 (standardně nastavuji na -2 nebo -3,
    při vyšší koncentraci EMI rušení až na -9). Nenastavovat do + hodnot (+1 až +9).

7. Nyní jste připraveni začít hledat

8. Po obdržení signálu položte sondu na zem asi 20cm od lokalizovaného místa. Nyní
    ukazovákem přitáhněte a držte v této poloze páčku PINPOINT (nalézající se před držadlem) 
    a podle nejnižšího čísla na displeji a nejvyšší tónu najděte přesné jeho místo. Když je tato
    funkce P/P zaktivována sonda nemusí být v pohybu, aby lokalizovala předmět. 2 -ciferné
    číslo na displeji udává přibližnou hloubku předmětu v palcích (1" = 2,54cm).

ODLADĚNÍ ZEMĚ

Detektor může někdy vydávat falešné signály v důsledku vysoké mineralizace půdy. Abychom se tomu vyvarovali, je detektor vybaven funkcí na odladění těchto rušivých signálů. Ve většině situací je nejvhodnějším řešením automatické ladění pomocí funkce FAST GRAB. Počítač detektoru si sám vyhodnotí rušení půdy minerály a následně zemní efekt vyruší. V mnoha případech (např. na lokalitách s vysokým zamořením kovovým odpadem/smetím) se doporučuje odladění vlivu půdy provádět v režimu AUTOTUNE .

   LADĚNÍ ZEMĚ POMOCÍ FAST GRAB

-  Najděte kousek země kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují
   žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.

-  Podržte sondu přibližně 20cm nad zemí

-  Odtlačte a držte páčku umístěnou na spodní straně ovládacího panelu (stejná pro Pinpoint)

-  Přibližujte a oddalujte sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování", dokud se na
   displeji nezobrazí 2-ciferná hodnota a při pohybech nahoru i dolů bude znít stejný slabý tón.

-  Dvouciferné číslo na displeji číslo odpovídá hodnotě GROUND PHASE laděné půdy.

FUNKCE RESETOVÁNÍ

F75 Ltd V2.0 je vybaven procesorem, který uloží do paměti vaše aktuální nastavení i v případě vypnutí detektoru. Přejete-li si kdykoli obnovit firemní nastavení, postupujte následně:

1. Vypněte detektor

2. Stiskněte a držte tlačítko MENU a společně odtlačte páčku P/P

3. Zapněte přístroj - obě kontroly stále držíte v původní poloze

4. Poté co se na displeji objeví 9.0 -tlačítka uvolněte. Nyní je zapojen anti-prozvukový fitr
    elektromagnetického rušení DST. Pokud jej chcete vypnout, při stejném procesu otočte
    kontrolou knoflík SETTINGS doprava a na displeji se objeví 9.1.

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ

Po dlouhém experimentování s detektorem mi nejvíce vyhovuje následující nastavení, které mám uložené v paměti a které mi naskočí po zapnutí přístroje:

DISRIMINAČNÍ REŽIM (levý sloupec displeje)

Disc. Level :   0
                       Chci slyšet vše včetně želez. Pokud to někomu nevyhovuje nebo se projeví
                       rušení nastavte na vyšší hodnotu 1 - 6, dokud se přístroj nezklidní. Nejlepší
                       způsob jak detektor zklidnit je v režimu ALL-METAL (pravý sloupec) 

Treshold nastavit na -2 až -9 (standardně nastavuji na -2 nebo -3, při vyšší
koncentraci EMI rušení až na -9). Nenastavovat do + hodnot (+1 až +9).

                        POZOR: Při nastavení Disc na 10 a více je většina železa kompletně pryč, ale                                               tímto hrozí přecházení malých věcí z barevných kovů zamaskovaných
                                       větším železem - Fe.

Sensitivity :    80 - 95
                        Podle daných podmínek. Důležité je nastavit tak, aby detektor byl pokud                                      možno stabilní bez falešných signálů.

Notch :            1 
                        Nic nefiltrovat

# Of Tones :    2F
                         Železa vydávají nízký bručivý tón, barevné kovy vypískávají nahoru. Výška a
                         hlasitost tónu závisí na velikosti, složení, hloubce a tvaru předmětu. Jiné tónové
                         režimy zásadně nedávám, protože tato variabilní tón nabízí nedrovnatelně
                         
více informací než jakékoli ploché digitální tóny. Je to vlastně hledání jako s
                         analogovým zvukovým rozlišením při současném digitálním rozlišování /
                         vyhodnocování na LCD displeji pomocí numerické škály 0-99. Za programem 2F
                         jsou v nabídce ještě další 3 varianty tohoto audio výstupu se sníženou hlasitostí
                         železa - 2h (asi 70%), 2L (20%) a 1n (železo není slyšet vůbec, na displeji je však
                         i nadále znázorňováno).                       

Process / Program :
                         1) dE - univerzální základní proces vhodný na začátek.
                        2) JE - citlivější na drobné věci (takto většinou hledám na polích).
                        3) FA - super rychlá odezva. Hloubkový dosah je sice nižší, ale díky vynikající 
                                  separaci nejlepší pro hledání na místech s vysokou koncentrací železa.
                        4) PF - skvělý na nerovný terén jako jsou brázdy, drny, apod.
                        5) bP - největší výkon a dosah. Programy bP a CL (ten je příliš pomalý - 
                                    nepoužívám) jsou určeny pro lokality s hustou vegetací, kdy není
                                    možné sondu dostat úplně k zemi. Při hledání je nutné snížit rychlost
                                    kmitů, obzvláště je-li sonda těsně u povrchu země. Nehodí se na lokality 
                                    s vyšší koncentrací železa nebo kovového odpadu.