Fisher Goldbug PRO DP

RYCHLÝ START - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ 

1.  Zapněte detektor otočením levé otočné kontroly POWER a odpovídající funkci GAIN (Citlivost) nastavte do střední polohy 12:00 hodin = úrovni 50. Číslo nastavení se objeví v pravém dolním okraji displeje.

2. Otočte pravý knoflík MODE do polohy 12:00-2:00 hodin (na hodnotu 50-60, můžete slyšet slabý monotónní tón nazývaný THREASHOLD, neboli prahový signál). Podle tohoto nastavení se bude opět měnit číselná hodnota v pravé spodní části displeje Nacházíte se nyní v hledacím režimu ALL-METAL, ve kterém se provádí ladění půdy (a ve kterém je možné i hledat).

3. Vyvážení půdního efektu detektoru se provádí následujícím způsobem:

  • Najděte kousek země, kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.
  • Podržte sondu přibližně 15-20cm nad zemí ve vodorovné poloze.
  • Zmáčkněte a držte v poloze tlačítko GG (stejné tlačítko i pro PINPOINT)
  • Přibližujte a oddalujte sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování" dokud se na displeji nezobrazí 2-ciferná hodnota GND PHASE (PŮDNÍ FÁZE) a při obou pohybech nahoru i dolů bude znít stejný tón (ten bude silný podle toho na jakou úroveň je nastavena funkce Threshold).
  • Dvouciferné číslo na displeji odpovídá hodnotě GNG BAL (PŮDNÍ BALANC). v pravé dolní části displeje.

4. Kontrolu MODE nyní otočte zpět úplně doleva a odklikněte do polohy DISC. Tím se dostanete do hledacího DISC-riminačního režimu.

5. Úroveň DISC LEVEL nastavte pomoci tlačítka + na 41- 45; při této úrovni bude železo obecně vydávat nízké bručivé tóny a barevné kovy naopak tón vysoký (GOLDBUG), případně vypískávat nahoru (GOLDBUG Pro - výška tónu bude záviset na velikosti, složení, hloubce- vzdálenosti předmětu od sondy a tvaru předmětu)

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Na zemi rozházejte pár kovových předmětů jako je mince, prten, hřebík, apod. Abyste dostali představu jak detektor funguje, začněte nad nimi sondou přejíždět (nebo ji položte na zem a mávejte nad ní předměty). Pohybujte sondou ze strany na stranu v pokud možno konstantní vzdálenosti od země (přibližně 1 cm). Pravděpodobný typ předmětu bude indikován tónem a na LCD displeji se objeví číslo odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu.

Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny. V případě že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektrickými interferencemi, zemními minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu - snižte úroveň GAIN jeho otáčením doleva. Tím snižujete úroveň citlivosti, dokud rušivé tóny nezmizí.

Nyní jste připraveni začít hledat. Pohybujte sondou ze strany na stranu (pohyb podobný jako při sekání kosou, jen výrazně pomalejší). Po obdržení vysokého signálu (GOLDBUG) nebo variabilního vysokého tónu (GOLDBUG Pro DP) kontrolujte jeho polohu do kříže (pootočte se o 90 stupňů a sledujte, kde signál pod špičkou sondy začne znít).

Chcete-li po obdržení signálu hledanou věc více prozkoumat, položte sondu na zem asi 20 cm od lokalizovaného místa. Následně stiskněte a držte středové tlačítko PINPOINT. Přesné místo cíle lokalizujete špičkou sondy a to podle nejnižšího čísla na displeji a nejvyššího tónu. Když je tato funkce P/P zaktivována, sonda nemusí být v pohybu, aby lokalizovala předmět. Číslo na displeji udává přibližnou hloubku předmětu v palcích (1" = 2,54cm).
PINPOINT vám tedy bude sloužit k bezpohybovému dohledání předmětu v zemi a odhadu jeho hloubky.