Fisher F70

RYCHLÝ START - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ 


1. Sestavte detektor

2. Vložte 4 AA (tužkové) monočlánky, nejlépe alkalické. Všechny baterie musí mít (+) nahoru

3. Detektor zapněte úplným otočením knoflíku umístěného pod loketní opěrkou (ve směru

hodinových ručiček). Tato kontrola slouží i jako ovladač hlasitosti, nyní na maximu.

4. Při továrním nastavení je F 70 v diskriminačním režimu (rozlišování kovů) a jeho hodnoty jsou

(do tohoto nastavení se kdykoli dostanete "resetováním detektoru" - návod na str. 4):

Discrimination Level (Disc) = 15 (eliminace železa) v obou programech 1 a 2

Speed (rychlost) = dE

Sensitivity (Citlivost) = 60

Threshold = 0

Number of Tones (Tóny) = 3

Na zemi rozházejte par kovových předmětů jako např. mince a začněte nad nimi sondou pohybovat, abyste dostali představu jak detektor funguje (nebo předměty pohybujte nad sondou). Pohybujte sondou ze strany na stranu v pokud možno konstantní vzdálenosti od země. Jestliže sondu zastavíte, přestane i detekce a neuslyšíte žádné tóny. Pravděpodobný typ předmětu bude indikován tónem (železo slyšet při tomto nastavení nebude) a na LCD displeji se objeví číslo odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu.

5. Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny.

6. V případě že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektrickými interferencemi, zemními minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu - tiskněte kontrolu MENU dokud se nezvýrazní nápis Sensitivity (Citlivost). Následně mačkejte tlačítko (-) a tím snižujte úroveň citlivosti, dokud rušivé tóny nezmizí.

7. Nyní jste připraveni začít hledat

8. Po obdržení signálu položte sondu na zem asi 20cm od lokalizovaného místa. Nyní stiskněte a držte tlačítko Pinpoint a najděte přesné jeho místo. Tomu bude odpovídat nejnižší číslo na displeji a nejvyšší tón. Když je tato funkce P/P zaktivována sonda nemusí být v pohybu, aby lokalizovala předmět. 2 -ciferné číslo na displeji udává přibližnou hloubku předmětu v palcích (1" = 2,54cm)

O D L A D Ě N Í   Z E M Ě

Detektor může někdy vydávat falešné signály v důsledku vysoké mineralizace půdy. Abychom se tomu vyvarovali, je detektor vybaven funkcí na odladění těchto rušivých signálů. Ve většině situací je nejvhodnějším řešením automatické ladění pomocí funkce FAST GRAB. Počítač detektoru si sám vyhodnotí rušení půdy minerály a následně zemní efekt vyruší. V mnoha případech (např. na lokalitách s vysokým zamořením kovovým odpadem/smetím) se doporučuje odladění vlivu půdy provádět v režimu AUTOTUNE .

LADĚNÍ ZEMĚ POMOCÍ FAST GRAB

-  Najděte kousek země kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují
   žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.

Podržte sondu přibližně 30cm nad zemí

Zmáčkněte a držte tlačítko GROUND GRAB

Přibližujte a oddalujte sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování" dokud se na
  displeji nezobrazí 2-ciferná hodnota a při obou pohybech nahoru i dolů bude znít stejný slabý
  tón (Obr. na str. 13).

-  Dvouciferné číslo na displeji. Toto číslo odpovídá hodnotě GROUND PHASE laděné půdy.

FUNKCE RESETOVÁNÍ (v případě "zamrznutí přístroje", či jiných problémů). 

F 70 je vybaven procesorem, který uloží do paměti vaše aktuální nastavení i v případě vypnutí detektoru. Přejete-li si kdykoli přístroj resetovat a obnovit firemní nastavení, postupujte následně:

1. Vypněte detektor

2. Stiskněte a držte tlačítko GROUNDGRAB společně s tlačítkem MENU

3. Zapněte přístroj - obě kontroly stále držíte v původní poloze

4. Poté co se na displeji objeví 88 tlačítka uvolněte

5. Detektor je tímto resetován a nastaven v programu 1 do firemního nastavení, který si nyní
    můžete upravit jak chcete

MOJE DOPORUČENÉ NASTAVENÍ

Po dlouhém experimentování s detektorem mi vyhovuje nejvíc následující nastavení:

DISC LEVEL : 0 - 4 (chci slyšet vše včetně želez; pokud to někomu nevyhovuje může nastavit
                                 na vyšší hodnotu. Při nastavení "15" je železo pryč kompletně). Při 0 je jasně
                                 nejvyšší výkon/dosah, je ménší stabilita a proto většinou nastavuji na 1.

Treshold při 0 je třeba nastavit na -9, jinak na -3-6 a/nebo snížit citlivost.

POZOR: Při nastavení "15" je železo pryč kompletně, ale tímto
pochopitelně hrozí přecházení maskované barvu.

SPEED :           dE (rychlá reakce)

SENSITIVITY : 70 - 90 (Podle podmínek; důležité je nastavit tak, aby detektor byl stabilní
                         pokud možno bez falešných signálů.

THRESHOLD : - 6 až -9

TONES :           2F (železa vydávají nízký bručivý tón, barevné kovy vypískávají nahoru. Výška  a
                         hlasitost tónu závisí na velikosti, tvaru, složení a hloubce/vzdálenosti  předmětu
                         od sondy). Tento variabilní tón nám tedy dává o detekovaném předmětu
                         nesrovnatelně větší množství informací než jakékoli tóny ploché.

NOTCH :          1 (vše přijato - tím filtruje pouze diskriminátor podle svého nastavení).